فارسی /  English / العربیه / اردو

شماره تماس کارشناسان: 03432619405

فرصت سرمایه گذاری در بهشت معادن ایران

Arrow
Arrow
Slider
  • کرمان در یک نگاه
  • آمار و اطلاعات
  • پیوندها
  • گالری تصاویر
  • فرم های الکترونیکی

بازدید جهت شناسایی سرمایه خارجی غیر پوششی شهرستان سیرجان

در .

در جلسه ای مورخ  95/9/15 با فرمانداری شهرستان سيرجان و نمایندگان مرکز خدمات سرمایه گذاری موضوع آمار سرمایه گذاری های خارجی غیرپوششی این شهرستان بحث و بررسی شد. پس از هماهنگی با مدیران اقتصادی شهرستان، به همراه مدیر صنعت و معدن شهرستان سيرجان از منطقه ویژه سيرجان نیز بازدیدی به عمل آمد و  با مدیریت منطقه ویژه آقایان ضيا شهابی و شهسواری مزایای صدور مجوز سرمایه گذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی و اهمیت اعلام آمار سرمایه گذاری خارجی در محافل اقتصادی و بین المللي بازگو شد.

در نهایت یک واحد فراوری پسته و یک واحد سنگ آهن شناسایی و فرم های مربوطه تحویل و ملزم به ارایه حجم سرمایه گذاری خارجی خود تا پایان هفته گردیدند.