درباره مرکز خدمات

 به­منـظور تسهـیل و تسریع در انجـام وظایف قـانونی سـازمان سرمایه­گذاری در زمینه­هـای تشویق و حمایت از سـرمایه­گذاری خارجی در کشور "مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجـی" در محل سـازمان سرمایه­گذاری (طبقه دوم) تشکـیل و نمایندگـان دستگـاه­های ذیربـط در آن مستقـر  گـردیدند. ایـن مرکـز کانـون کـلیه مراجعـات متقاضـیان سرمـایه­گـذاری خـارجی به سازمان­های ذیربط می­باشد.

سرمایه­گذاران خارجـی با مراجـعه بـه "­مرکز خدمات سرمایه گذاری خـارجی" و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان این مرکز با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت سرمایه­گذاری خارجی و همچنین مراحل مربوط به "اخذ مجوز سرمایه­گذاری خارجی" آشنا میشوند.
 
این مرکز همچنین پاسخگوی سؤالات متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه های مرتبـط با دستگاه های اجـرایی مستقـر در مرکـز مـی باشد مضافـا" سـرمایه گـذاران خارجـی مـی توانند از راهنمـایی ها ومساعدت های مرکـز خدمات در جـهت ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـر سازمـان ها و وزارتخـانه های مرتـبط با موضوع پروژه بهره مند گردند.
 
سازماندهی امور و گردش کار در" مرکز خدمات" به گونه ای اسـت که سرمـایه گذاران خارجی به کـلیه اطـلاعات و راهکـارهای لازم دسترسـی پیـدا مـی نمایند و نیـازی به مراجـعات مکـرر به دستگـاه های اجـرایی گوناگـون وجـود نـدارد. مسئولیت خدمـات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمـایه گذاری محدود نمی شود بلکـه سرمایه گـذاران محترم همواره و در طـول هیـات سرمایه گذاری خود مـی توانند به" مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی"   مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند .
 
عـلاوه بر این، این مرکز آمادگـی دارد تـا فـرم تکـمیل شـده در خـواسـت سـرمـایه گـذاری خارجی (Application Form)   و سایر مدارک تهیه شده را قـبل از ارائـه رسـمی به سـازمان سرمایه گـذاری مورد بررسی قرار داده و رفع نقص نماید.

به منظور تسهیل وتسریع در امورمربوط به سرمایه گذاریهای خارجی درایران و تمرکز بخشیدن به مراجعات سرمایه گذاران خارجی هیات وزیران در جلسه مورخ 2/12/1386 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید،به استناد ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب 1381 ـ تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری،موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت27032ه مورخ 23/7/1381 اضافه می شود :

تبصره ـ وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان­ها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.

بر همین اساس با ابلاغ تصویب­نامه فوق مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان کرمان در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل و نسبت به انجام امور محوله متناظر با وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی اقدام نموده است.

  متقاضیان محترم با ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهادی که بتواند در جهت افزایشی بهره وری و خـدمات رسانی به سرمایه گذاران خارجی مؤثر باشد ما را در جهت رسیدن به اهداف واقعی یاری دهید.
 
آدرس" مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی"

 تهران،میدان امام خمینی،روبروی دادگستری،جنب بانک ملی ایران شعبه ارک،سازمان سرمایه گذاری، طبقه اول 


تلفن: 33967766
فاکس: 33967774

 

آدرس" مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان کرمان"

 کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان، ساختمان خزانه معین استان، طبقه اول مرکز خدمات سرمایه گذاری


تلفن: 9- 2132778
فاکس: 2132777

 

چاپ ایمیل