درباره سازمان

 تاریخچه

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف ،که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعا“ به امور بین المللی و روابط خارجی کشور مربوط می گردند.

     سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله سرمایه گذاری خارجی در ایران ، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور ، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللی ، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بین المللی به انجام می رساند. 

     سازمان سرمایه گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران به­منظور تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه­گذاری­های خارج در ایران و سرمایه گذاری­های ایران در خارج و اعطاء وام و اعتبار به دولت­ها و موسسات خارجی و بین­المللی و کمک­های اقتصادی و فنی و همچنین اخذ هر گونه وام و اعتبار از خارج بر طبق مقررات مربوط اساسنامه سازمان اداره خواهد شد.

 

هدف و وظایف کلی  

الف- هدف:

تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارج در ایران و سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و اعطا وام و اعتبار به دولتها و موسسات

خارجی و بین‌المللی و کمک‌های اقتصادی و فنی و همچنین اخذ هر گونه وام و اعتبار از خارج.

 

ب- وظایف اساسی:

سازمان دارای وظایف و اختیارات زیر می­باشد:

1-       انجام امور مربوط بجلب و حمایت سرمایه های خارجی و تعیین حداکثر مشارکت خارجی در رشته های مختلف سرمایه گذاری درایران .

2-       انجام امور مربوط به سرمایه گذرایهای ایران در خارج و خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار و عقد قراردادهای لازم .

3-       انجام امور مربوط به کمکهای اقتصادی و اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی .

4-       انجام امور مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج .

5-       وصول اقساط اصل وامها و اعتبارات و بهره و کارمزد و سایر وجوه مربوط به وامها و اعتبارات پرداخت شده به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی .

6-       بازپرداخت اصل وامها و اعتبارات و پرداخت بهره و کارمزد و سایر هزینه های مربوط به وامها و اعتبارات دریافتی دولت از خارج .
7- تنظیم و مراقبت در اجرای برنامه کمکهای فنی ایران به خارج با همکاری سازمانهای مربوط.
8- مشارکت و همکاری با موسسات مالی بین المللی در مورد اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی .

9- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اعطاء وام واعتبار و کمکهای اقتصادی و فنی و سرمایه گذاری .

10- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج از طرف دولت.
11- اتخاذ تدابیر لازم و اقدام به هرگونه اموری که برای حسن انجام وظایف قانونی سازمان ضرورت دارد .
12- سازمان میتواند با تصویب شورای عالی تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بالاخص در زمینه های اجرائی به دستگاههای ذیصلاح تفویض نماید که بنمایندگی از طرف سازمان اقدام نمایند .

سازمان دارای ارکان زیر می­باشد :

الف – شورای عالی ب – هیئت فنی  ج – رئیس کل .

وظایف و اختیارات شورایعالی بشرح زیر است :

1-     تعیین خط مشی  و سیاست کلی سازمان  .

2-       تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان .

3-       بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش فعالیتهای سازمان .

4-       تصویب طرحهای سرمایه گذاری ایران در خارج و اعطای وام به خارج و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

5-       تعیین شرایط و ضوابط و تصویب برنامه های سرمایه گذاری خارجی در ایران .

6-       اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی بصلح .

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگر مربوط به وظایف سازمان که در دستور جلسه شورای عالی قرار گیرد.

چاپ ایمیل