مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیـاری از صنایع و فعـالیت های اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر می نمود به گونه ای که در صدر اصـل (44) قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و ...، دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت فعالیت های مذکور خصوصاً در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی در اختیار کامل دولت قرار گرفت.

تاریخچه قوانین خصوصی سازی درکشور

•     قبل از انقلاب اسلامی، تا برنامه اول توسعه (1368- 1354)

•     خصوصی‌سازی در قانون برنامه اول توسعه (1372ـ1368)

•     خصوصی‌سازی در قانون برنامه دوم توسعه (1378ـ1374)

•     قانون واگذاری سهام دولت به ایثارگران وکارگران مصوب 1373

•     واگذاری سهام دولتی در قوانین بودجه سنواتی(1379 – 1377)  

•     خصوصی‌سازی طی برنامه سوم و چهارم توسعه (1383ـ1379) و (1388ـ1384)

•      قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی(1387)

چاپ ایمیل