تقسیمات سیاسی و جمعیت

براساس آخرین تقسیمات کشوری استان کرمان درحال حاضر دارای 17 شهرستان، 46 بخش، 60 شهر، 143 دهستان می باشد . شهرستان های استان به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :

انار، بافت، بردسیر، بم ، جیرفت، رابر، راور، رفسنجان ، رودبارجنوب ، ریگان ، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، فهرج، قلعه گنج، کرمان ، کوهبنان، کهنوج و منوجان

جمعیت: براساس اطلاعات آخرین سرشماری نفوسی و مسکن سال 1385 استان دارای 2652413 نفر جمعیت بوده که از این تعداد 1552519 نفر (58%) ساکن در نقاط شهری و 1089748 نفر ساکن مناطق روستائی (41%) و 10146نفر غیرساکن بوده اند .

ترکیب سنی و جنسی جمعیت:

براساس سرشماری سال 1385 از جمعیت 2652413  نفری استان ، 1353867 نفر را مردان و 1298546 نفر را زنان تشکیل می دهند به این ترتیب نسبت جنسی استان در سال 1385 معادل 104 می باشد .

درصد گروه های عمده سنی جمعیت

گروهای عمده سنی

سال 1375

سال1385

14-0 سال

2/42%

3/28%

64-15 سال

5/53%

67%

65 ساله و بیشتر

3/4%

7/4%

کل جمعیت

100%

100%

 

نیروی انسانی و اشتغال

جمعیت فعال استان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 بالغ بر 966,875 نفر بوده که 595,691 نفر (79درصد) آن جمعیت شاغل می باشد . بررسی اشتغال دربخش های عمده اقتصادی براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شرح جدول زیر می باشد .

بخش

درصد

کشاورزی

2/32

صنعت

1/28

خدمات

7/39

جمع

100

 

چاپ ایمیل