اعضا ستاد

بنا بر تصويبنامه شماره 26430/ت 31228 هـ مورخ 1/6/83 هيئت محترم وزيران، هيئت دولت در جلسه مورخ 28/5/83 خود بنا به پيشنهاد شماره 45880/4 مورخ 18/5/83 وزارت كشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي، ايجاد ستادهاي تشويق و حمايت از سرمايه­گذاري هر استان را (زير نظر كارگروه اشتغال و سرمايه­گذاري) با حضور نمايندگان تام­الاختيار دستگاه­هاي اجرايي زير و به رياست معاون برنامه­ريزي، اداري و مالي استانداري، تصويب نمود.

در استان کرمان، تركيب اعضاي رسمي ستاد (مطابق تصويبنامه هيئت وزيران) در حال حاضر به شرح زير مي باشد:

1- استاندار کرمان، رئيس ستاد
2- رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، دبير ستاد
3- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان کرمان
4- رئيس سازمان صنايع و معادن استان کرمان
5- رئيس سازمان بازرگاني استان کرمان
6- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کرمان
7- مدير كل تعاون استان کرمان
8- مدير كل محيط زيست استان کرمان
9- رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان کرمان


بعلاوه، از مديران محترم اتاق بازرگانی (نماینده بخش خصوصی)، اداره كل منابع طبيعي، شركت سهامي آب منطقه اي، شركت توزيع نيروي برق، شركت مخابرات و شركت گاز و... نيز جهت شركت در جلسات ستاد، بر اساس نياز، دعوت به عمل مي آيد.

 

چاپ ایمیل