اهداف و وظایف ستاد

چنانچه هر یک از دستگاه های مشمول، ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی تقاضای مهلت جدید می نماید.

ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده می تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید. در صورتی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی قانع کننده نباشد، مدارک متقاضی به مرجع ذیربط عودت داده می شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید.

در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (2) این آیین نامه، ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی می تواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. متخلفان به مجازات های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده «9» قانون رسیدگی به تخلفات اداری «مصوب 1372 » محکوم می شوند.

ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذه و آرای صادرشده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.

در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان های مقرر، ستاد سرمایهگذاری یا هیئت رسیدگی مکلفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاههای مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیئت رسیدگی موظفند ترتیبات لازم را برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.

دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضا رئیس ستاد و رئیس هیئت رسیدگی به دستگاهها، مراجع ذی ربط و متقاضیان را بر عهده دارند.

ستادهای سرمایه گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده در استان را به منظور ثبت در پایگاه ملی اطلاع رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذه و آرای صادرشده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.

 

 

 

 

چاپ ایمیل